پروژه های مدرن آینده وما توزلاپارک سبز وماوما توزلاVema Loftوما توزلاوما سیرتپهوما توزلاVema VIP با تو.

ساخت وما
گلخانه وما
سرمایه گذاری من
Vema Grup
ChinaEnglishGermanRussiaUnited Arabic EmiratesTurkeyIran